Podlicznik

 

Nie przepłacaj za podlewanie wodą swojego ogrodu czy trawnika!

 

Załóż podlicznik na wodę do podlewania!

 

Na cenę wody, z której korzystamy na co dzień w naszych domach składa się opłata za pobraną wodę jak i opłata za odprowadzone do kanalizacji ścieki. Oznacza to, że gdy podlewamy ogród nie musimy już ponosić tej części kosztów, które dotyczą korzystania z kanalizacji.   

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. zmniejszy rachunki o opłatę za ścieki jeśli właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz (podlicznik), rejestrujący ilość zużytej wody do podlewania.

 

Regulamin rozliczeń wodomierzy (podliczników) służących do pomiaru zużycia wody, z której nie są wytwarzane ścieki. 

 

Warunkiem stosowania odliczeń ilości ścieków przez Spółkę jest wystąpienie przez odbiorcę usług z pisemnym Wnioskiem o wydanie warunków technicznych na zamontowanie dodatkowego wodomierza (podlicznika) służącego do pomiaru zużycia wody, przy którym nie są wytwarzane ścieki.

 

Wszystkie prace instalacyjne, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną jego naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt.

 

Po wykonaniu prac instalacyjnych, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, w umówionym terminie pracownicy ŻWiK Sp. z o.o. dokonają sprawdzenia poprawności montażu podlicznika oraz oplombują elementy złączne (śrubunki). Jest to usługa bezpłatna.

 

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza – podlicznika zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb dotyczących korzystania z wody bezpowrotnie zużytej, kosztów związanych z zamontowaniem i utrzymaniem instalacji wraz z zakupem wodomierza i okresowej legalizacji (co 5 lat) wodomierza. Prosimy o przeanalizowanie możliwych do uzyskania korzyści, z tytułu nienaliczania za ścieki ilości wody zużytej na podlewanie ogrodu w najbliższych latach.

 

W przypadku utraty ważności legalizacji wodomierza dodatkowego, Spółka zaprzestaje wykonywania odczytów i odliczeń bez odrębnego powiadomienia.

 

Wymagania instalacyjne

 

Wodomierz - podlicznik nie może być narażony na nadmierne naprężenia. Sposób zabudowy rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinien zapewnić odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy i drgania, które mogą być wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania pod naporem podczas wykonywania prac demontażowych.

 

Wodomierz zalecany: średnica montażowa: DN15, przepływ nominalny: 1,5 m3.

 

 

Schemat zabudowy:

Dla większości wodomierzy minimalne długości odcinków prostych wynoszą: L1>= 75 mm, L2 >= 45 mm (nie dotyczy wodomierzy wolumetrycznych – objętościowych). W przypadku montażu wodomierza wolumetrycznego/objętościowego nie jest wymagane zachowanie odcinków prostych.