Reklamacja faktury

 

Reklamację otrzymanej faktury możesz złożyć wypełniając Reklamację świadczonych usług i dostarczyć go osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta, pod adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl. Klienci zarejestrowani w eBOK mogą również złożyć wniosek za jego pośrednictwem.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

 

Kiedy możesz reklamować fakturę?

  • jeśli na otrzymanym rozliczeniu zauważysz błędne wskazanie wodomierza głównego;
  • jeśli ekspertyza wodomierza potwierdziła błędne działanie wodomierza głównego;
  • jeśli nastąpiła awaria przyłącza wodociągowego, wówczas możemy odstąpić od naliczania opłat za ścieki, które w wyniku awarii nie zostały odprowadzone do kanalizacji; wystąpienie awarii należy niezwłocznie zgłosić do ŻWiK, powinieneś również udokumentować awarię (zdjęcia, faktury za naprawę instalacji); nasi pracownicy przeprowadzą także kontrolę w terenie.

 

Co powinieneś wiedzieć?

  • reklamując fakturę nie powinieneś zwracać jej oryginału;
  • do czasu rozpatrzenia reklamacji jesteś zobowiązany opłacać otrzymane od nas faktury;
  • jeśli stwierdzimy nieprawidłowości w naliczaniu opłat za nasze usługi, wystawimy fakturę korygującą; korekta może obejmować więcej niż jeden okres rozliczeniowy, jeśli wcześniej także występowały nieprawidłowości lub błędy w naliczaniu należności;
  • jeżeli z wyliczonej przez nas korekty będzie wynikała nadpłata, zaliczymy ją na poczet przyszłych płatności, możesz także wystąpić o jej zwrot;
  • jeżeli nie otrzymasz faktury w okresie planowanych rozliczeń zgodnie z zawartą umową, zgłoś ten fakt do Sekcji Handlu i Rozliczeń.

 

Rozłożenie na raty

W celu rozłożenia należności na raty możesz wypełnić Wniosek o rozłożenie należności na raty / odroczenie terminu płatności i dostarczyć go osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta, pod adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, bądź drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl. Klienci zarejestrowani w eBOK mogą również złożyć wniosek za jego pośrednictwem.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

 

Po rozpatrzeniu sprawy, klient otrzyma pisemną odpowiedź. W przypadku uzyskania zgody na rozłożenie należności na raty, będzie ona zawierała harmonogram spłat zadłużenia. Po uregulowaniu wszystkich rat, Spółka może naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie w spłacie należności.

 

W trakcie spłacania zadłużenia rozłożonego na raty, klient zobowiązany jest również do terminowego regulowania bieżących należności.