Opomiarowanie własnego ujęcia

 

Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1437 ze zm.) ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych na koszt dostawcy ścieków.

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu dopuszcza odstępstwo od konieczności zabudowy urządzenia pomiarowego na przyłączu kanalizacyjnym pod warunkiem opomiarowania ilości wody pobieranej z własnego źródła wody.

 

Jeśli chcesz zamontować wodomierz na własnym ujęciu wody powinieneś wystąpić do nas z Wnioskiem o wydanie warunków technicznych na zamontowanie wodomierza na instalacji własnego ujęcia.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych na zamontowanie wodomierza na instalacji własnego ujęcia możesz złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

 

Opracowanie warunków technicznych na zamontowanie wodomierza na instalacji własnego ujęcia jest usługą nieodpłatną.

 

Zabudowanie wodomierza służącego do opomiarowania ilości odprowadzanych ścieków powstałych z wody pobranej z własnego ujęcia dokonywana jest na koszt usługobiorcy.

 

Poniżej przedstawiono schemat zabudowy wodomierza na instalacji wodociągowej z własnego ujęcia wody.

 

 

 

 1. Zestaw wodomierzowy
  1. ma być zainstalowany zgodnie z Polskimi Normami
  2. składać się z wodomierza (3) o średnicy nominalnej nie większej niż 20 mm i dwóch zaworów odcinających, jeden przed i jeden za wodomierzem (2),
  3. Wodomierz musi spełniać normy metrologiczne producenta i być w klasie nie mniejszej niż C i posiadać zatwierdzenie MID do wartości R równej bądź większej 160,
  4. Wodomierz winien być dostosowany do współpracy z systemem radiowego odczytu stosowanym w Spółce,
  5. ma być zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta.
 2. Zawór antyskażeniowy (4) należy zamontować za zaworem za wodomierzem (2).
 3. Odcinek pomiędzy hydroforem a zestawem wodomierzowym (odcinek A-B)
  1. nie może być dłuższy niż 1 m,
  2. na odcinku pomiędzy hydroforem a wodomierzem (A-B) nie dopuszcza się żadnych rozgałęzień, za wyjątkiem warunku, o którym mowa w punkcie 3.c,
  3. warunkowo dopuszcza się odgałęzienia do poboru wody na zewnątrz budynku (na odcinku A-B), dla bezpowrotnie zużytej wody, pod warunkiem, że odcinek instalacji wodociągowej od hydroforu do punktu czerpalnego na zewnątrz budynku jest widoczny i nie posiada innych odgałęzień i zaworów spustowych.