Umowy

 

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości, a ŻWiK sp. z o.o. wynika z przepisów prawa. Zobacz szczegóły:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.)  Art. 6. ust. 1.Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Art. 6 ust. 4.Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 221 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020 poz. 287) :

  • Umową zawieraną poza lokalem Dostawcy Usług jest umowa zawarta z konsumentem:
    • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
    • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w tiret pierwszym,
    • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, 
  • Umową zawieraną na odległość jest umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie."

Akty prawa miejscowego:

Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XV/108/19 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.