Odczyty wodomierzy

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. systematycznie wprowadzają na terenie miasta i gminy Żagań system radiowego odczytu wodomierzy. W lokalizacjach, w których zdalny odczyt nie został jeszcze uruchomiony, odczytu dokonują pracownicy Spółki od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00.

 

Klienci mogą również dokonywać samodzielnego odczytu wodomierza i przekazywać jego stan osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta, pod adres: ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, telefonicznie  pod numer 68 477 78 83, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl. Klienci zarejestrowani w eBOK mogą również przekazać stan wodomierza za jego pośrednictwem.

 

W przypadku wodomierza podlicznika odbiorca usług ma obowiązek podania wskazania do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku niepodania zużyć przyjmuje się zużycie zero. Zużycia wody na podliczniku podane po terminie odczytu wodomierza głównego i wystawieniu faktury za dany okres rozliczeniowy będzie rozliczone na fakturze za następny okres rozliczeniowy.

 

Niezależnie od sposobu przekazywania stanu wodomierza, pracownicy Żagańskich Wodociągów i Kanalizacje Sp. z o.o. upoważnieni są do dokonywania odczytów kontrolnych oraz sprawdzania stanu technicznego zainstalowanych urządzeń pomiarowych.

 

Klienci ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu rozliczani są w oparciu o wskazania wodomierzy głównych. Spółka dba, aby wodomierze główne działały precyzyjnie i posiadały ważną cechę legalizacyjną, która jest ważna przez 5 lat. Osoby, które mają umowy podpisane bezpośrednio z ŻWiK Sp. z o.o., czyli m.in. mieszkające w domkach jednorodzinnych, nie musza martwić się o urządzenia do pomiaru, gdyż należą one do nas i to nasi pracownicy dbają, by działały sprawnie. Te wodomierze wymieniane są nieodpłatnie.

 

JAK PRAWIDŁOWO ODCZYTAĆ STAN WODOMIERZA!

 

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody wskazują nam cyfry na czarnych polach.

 

Cyfry w polach czerwonych oznaczają natomiast wartości dziesiętne, setne i tysięczne.

 

DOKONUJĄC ODCZYTU PODAJEMY TYLKO CYFRY Z CZARNYCH PÓL.

 

Poniżej przykłady dwóch rodzajów wodomierzy z opisami, co należy podać podczas dokonywania odczytu.

 

WAŻNE!

Wskazanie wodomierza przekazane przez odbiorcę usług jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

__________________________________________

Realizacja budowy oraz utrzymanie w prawidłowym stanie studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci i odbiorca usług.

W związku z powyższym odbiorcy usług zobowiązani są do odpowiedniego zabezpieczenia i utrzymania w należytym stanie technicznym wodomierza głównego oraz jego części, tj. w szczególności nakładek służących do dokonywania pomiarów wskazań wodomierza głównego.  Nieprzestrzeganie obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia tych urządzeń i spowodować poważne straty materialne, jak również wpłynąć na rozliczenia dokonywane pomiędzy stronami.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), każdy kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego – podlega karze grzywny do 5000 zł.