Klauzula informacyjna

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., 68- 100 Żagań, ul. Bolesława Chrobrego 44.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności na podstawie następujących przepisów:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w związku z wyrażoną  przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych pozakodeksowych, w szczególności w związku z ułatwieniem kontaktu z osobami chcącymi zawrzeć umowę,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z zawieraniem bądź dążeniem Administratora do z Panią/Panem umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych takich jak świadczenie usług czy przekazywanie danych do uprawnionych organów,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionym interesem, w szczególności w przypadku zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.

Pozostałymi aktami prawnymi, na podstawie których administrator przetwarza dane są w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, czy ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa – w szczególności mogą to być firmy na podstawie podpisywanych umów powierzenia oraz organy państwowe na podstawie przepisów prawa.

5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą bądź jej przedstawiciela legitymującego się odpowiednim pełnomocnictwem.

6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami szczególnymi oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Uwaga: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zadań realizowanych przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Administrator nie będzie przekazywał także danych osobowych do Państw trzecich.