Legalizacja

 

Kontrola metrologiczna wodomierzy

 

Do wyznaczania ilości dostarczanej wody i rozliczeń z Odbiorcą powszechnie stosowane są przyrządy pomiarowe – tzw. wodomierze. Wodomierze stosowane w obrocie tzn. w transakcji kupna, sprzedaży i wymiany towaru, w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń, podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 244 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29).

 

Przepisy poprzednie: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 74, poz. 653) oraz rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2004 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77 poz. 730)

 

Prawna kontrola metrologiczna jest działaniem zmierzającym do wykazania, czy wodomierz spełnia wymagania techniczne i metrologiczne określone we właściwych przepisach. Zgodnie z powyższym, jeżeli wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczeń, wodomierz powinien być poddany obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie legalizacji, a w następstwie jako poświadczenie, że spełnia wymagania metrologiczne, mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.

 

Kontrolę metrologiczną wodomierzy w Polsce (jako usługę) przeprowadzają: Główny Urząd Miar oraz Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar.

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441z późn. zm.) przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, dopuszcza się do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wodomierze oznaczone znakiem zatwierdzenia typu EWG (e) i mające znak legalizacji EWG (e), dopuszczone są do obrotu lub użytkowania w Polsce bez dodatkowych badań i sprawdzeń.

 

Wodomierze nowe legalizowane są na wniosek i koszt producenta lub dystrybutora wodomierzy (posiadają tzw. legalizację pierwotną – cechę legalizacji należy sprawdzić przy zakupie wodomierza).

 

Na cechę legalizacji składa się:

  • cecha właściwego urzędu podległego organowi administracji miar oraz
  • cecha roczna albo cecha roczna i cecha miesięczna.

 

Gdy jest niezbędne, zabezpieczane są też wybrane elementy wodomierza przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą cech zabezpieczających. Dla wodomierzy nie są wydawane świadectwa legalizacji (pisemne)!

 

Legalizacja jest ważna przez czas określony (w stosownych przepisach), oraz jeżeli wodomierz spełnia wymagania metrologiczne i umieszczone na wodomierzu podczas legalizacji cechy legalizacji i zabezpieczające są nieuszkodzone

 

Okres ważności legalizacji wyrażony w:

  • miesiącach – liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana;
  • latach – liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji.

 

Dla wodomierzy zalegalizowanych w okresie od 1 maja 2004 r. do 01 stycznia 2008 r. (wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – Dz. U. Nr 77, poz. 730), okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat.

 

Dla wodomierzy zalegalizowanych w okresie od 29 stycznia 2008 r. (wg Zał. nr 6, Tab. nr 1 poz. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – Dz. U. Nr 5, poz. 29), okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat.

 

Legalizacja traci ważność w przypadku:

  • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania;
  • uszkodzenia wodomierza;
  • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.