Reklamacje świadczonych usług

 

Odbiorca usług składa w Żagańskich Wodociągach i Kanalizacje Sp. z o.o. zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej. Reklamacja pisemna powinna zawierać: numer nabywcy (w przypadku podpisanej umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków), nazwę oraz adres Odbiorcy, przedmiot reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, telefon kontaktowy, podpis Odbiorcy.

 

Wniosek o reklamację świadczonych usług

 

Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. rozpatrują reklamację w oparciu o posiadane dokumenty oraz obowiązujące przepisy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia pisma w siedzibie Spółki. W przypadku doręczenia reklamacji pocztą, bierze się pod uwagę datę wpływu dokumentu do sekretariatu. W przypadku spraw reklamacyjnych wymagających kontroli w terenie lub dodatkowego rozpoznania, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu - informuje się o tym fakcie osobę, która złożyła reklamację i wskazuje ostateczny termin odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 30 dni od daty złożenia pisma.