Deklaracja dostępności

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zwik.zagan.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 01.09.2020r.

Data aktualizacji: 31.03.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niektóre dokumenty na stronie nie posiadają tekstów alternatywnych oraz nie są przygotowane w sposób dostępny cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

· Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31

· Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. W Żagańskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Katarzyna Czekalska e-mail: kczekalska@zwik.zagan.pl, telefon: 68 4777888. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Biuro Obsługi Klienta Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu, ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań.

Budynek jest łatwo dostępny i widoczny dla Klientów; budynek zlokalizowany jest przy głównej ulicy. Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Na terenie ŻWiK Sp. z o.o. przed budynkiem, po prawej stronie znajduje się wyraźnie oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na drodze od parkingu do wejścia głównego nie występują żadne przeszkody utrudniające dojazd. W celu dostania się do holu głównego, w którym znajduje się domofon służący do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta należy przejść przez drzwi, które otwierane są automatycznie. Uruchomienie domofonu wywołuje pracownika Spółki, który udzieli pomocy bądź skontaktuje z konkretną osobą odpowiedzialną za sprawę interesanta. Budynek posiada dwie kondygnacje. W budynku występują bariery architektoniczne dla klientów. W budynku brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po prawej stronie w holu głównym znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma informacji głosowych.

Informacje dodatkowe

Dostęp alternatywny

Osoba na wózku inwalidzkim może poprzez kontakt telefoniczny, e-mail, e-bok umówić osobistą wizytę w Biurze Obsługi Klienta.