Rozliczenia i płatności

 

 

Sposób rozliczania należności za nasze usługi szczegółowo określają umowy zawarte z  Klientami:

  • usługa zaopatrzenia w wodę - dostarczoną wodę rozliczamy na podstawie wskazania wodomierza głównego;
  • usługa odprowadzania ścieków - jeżeli odpowiadamy tylko za odprowadzanie ścieków, to ich ilość ustalamy na podstawie wodomierza głównego zamontowanego na własnym ujęciu wody (szczegółowe informacji dot. wodomierzy na własnym ujęciu znajdziesz tutaj).
  • usługi zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - rozliczenie za dwie usługi ustalamy na podstawie wskazań wodomierza głównego, wyjątkiem jest rozliczanie podliczników (szczegółowe informacje dot. podliczników znajdziesz tutaj).

Zużycie wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców instytucjonalnych i odbiorców indywidualnych rozliczamy co miesiąc na podstawie wodomierza głównego z funkcją zdalnego odczytu lub bez tej funkcji.

 

Jeśli wodomierz główny działa nieprawidłowo lub okresowo nie jest możliwy jego odczyt (jeżeli umowa nie stanowi inaczej), ilość dostarczonej wody ustalamy na podstawie średniego zużycia w okresie poprzednich 3 miesięcy. Jeśli nie jest to możliwe, ilość dostarczonej wody obliczamy na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie ubiegłego roku albo iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub braku możliwości jego odczytu.

 

Formy płatności

Przelew 24 -Przelew bankowy - należności za otrzymane faktury można regulować przelewem bankowym bezpośrednio na nr konta podany na każdej fakturze. Pamiętaj, że wysokość opłat za przelew każdy bank ustala indywidualnie. Termin księgowania przez Spółkę wpłat wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Spółki. W przypadku wpłat dokonywanych za pośrednictwem przelewu bankowego, pamiętaj o prawidłowym opisie przelewu - powinien zawierać nr faktury - to przyspieszy zaksięgowanie Twojej wpłaty.

 

Płatność w placówce Poczty Polskiej S.A. - opłaty za wystawione faktury można realizować w placówkach pocztowych. Poczta Polska S.A. pobiera opłaty za wykonaną usługę wg swojego cennika. Termin księgowania przez Spółkę wpłat wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Spółki. W przypadku wpłat dokonywanych za pośrednictwem blankietu pocztowego, pamiętaj o prawidłowym opisie wpłaty - powinien zawierać nr faktury - to przyspieszy zaksięgowanie Twojej wpłaty.