Ustawy i regulaminy

 1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków 07 czerwca 2001r. - Dz.U. 2019 r poz.1437 t.j.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody - Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dz. U. z 2018r., poz. 472
 4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Dz. U. z 2016r. , poz. 1757 t. j.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - Dz. U z 2017r. poz. 2501
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220)
 7. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2019r., poz. 2010
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych - Dz. U. z 2002r., Nr 188,poz. 1576
 9. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - Dz. U. z 2019r.,poz. 759
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz. U. z 2017r., poz. 2294
 11. Uchwała Nr XV/108/19 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 12. Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 13. Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu
 14. Regulamin rozliczeń wodomierzy (podliczników) służących do pomiaru zużycia wody,  z której nie są wytwarzane ścieki.
 15. Ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19,
 16. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21.