Ekspertyza

 

W przypadku, gdy Odbiorca usług kwestionuje wskazania zużycia wody na wodomierzu głównym  przysługuje mu złożenie wniosku o dokonanie  urzędowego sprawdzenia (ekspertyzy) wodomierza. Dostawca usług na wniosek Odbiorcy usług dokona urzędowego sprawdzenia rzetelności wskazań wodomierza głównego zainstalowanego u Odbiorcy usług. W tym celu w uzgodnionym terminie jest demontowany z przyłącza wodomierz przez pracowników Spółki a następnie przekazywany do ekspertyzy przez Urząd Miar, a w jego miejsce montowany jest wodomierz z ważną cechą legalizacyjną.

 

Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia.

 

Gdy wyniki sprawdzenia nie wykażą zawyżania wskazań na niekorzyść odbiorcy, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca (zlecający).

 

W przypadku stwierdzenia w wyniku urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, że wskazania wodomierza przekraczają błąd graniczny dopuszczalny, ilość faktycznie pobranej przez Odbiorcę wody ustala się korygując ilość wskazaną przez wodomierz odpowiednio w dół lub w górę, współczynnikiem równym średniej arytmetycznej z rzeczywistych błędów wskazań. Korekta obejmuje okres od daty wystąpienia nierzetelnego pomiaru, a jeżeli ustalenie tej daty nie jest możliwe, to od ostatniego odczytu wodomierza.