Budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych

 

KROK 1  Wstępna informacja techniczna w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 

Każdy zainteresowany, który:

  • chce dowiedzieć się czy dana nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
  • chce otrzymać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

powinien wystąpić do nas z Wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

 

Wydanie opinii o zapewnieniu dostawy wody i odbioru ścieków nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych ani do uzyskania uzgodnienia w ŻWiK Sp. z o.o.

 

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków wraz z załącznikiem mapowym możesz złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

 

Opracowanie opinii w sprawie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków jest usługą nieodpłatną.

 

KROK 2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjne oraz przebudowy istniejącego przyłącza

 

Każdy zainteresowany, który:

  • chce wybudować nowe przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne do istniejącego albo projektowanego budynku;
  • planuje rozbudować istniejący budynek;
  • planuje zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku;
  • uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę budynku

 

powinien wystąpić do nas z Wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

 

Abyśmy mogli zapewnić, że istniejąca sieć w obrębie przedmiotowej nieruchomości spełni oczekiwania Klienta w treści Wniosku o wydanie warunków technicznych projektant powinien podać prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s, natomiast zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe powinien określić rzeczoznawca Staży Pożarnej. W przypadku budynków wielorodzinnych powinieneś również podać liczbę mieszkańców.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

 

O wydanie warunków technicznych może wystąpić tylko osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z załącznikiem mapowym możesz złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

 

Opracowanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest usługą nieodpłatną.

 

Jeśli nieruchomość znajduje się poza zasięgiem miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, taką informację zamieszczamy w wydanych warunkach technicznych. 

 

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania. W tym okresie powinieneś złożyć do nas projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w celu uzgodnienia. 

 

KROK 3. Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

 

Jeśli posiadasz aktualne warunki techniczne wraz z danymi do projektowania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, a wybrany przez Ciebie projektant wykonał projekt przyłącza zgodnie z obowiązującymi przepisami i Standardami materiałowymi sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ŻWiK Sp. z o.o. (pobierz plik 1, pobierz plik 2), powinieneś wystąpić do nas ze Zleceniem uzgodnienia dokumentacji technicznej/lokalizacji dotyczącej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

 

Uzgodnienie projektu przyłącza jest usługą nieodpłatną.

 

Uzgodnienie projektu przyłącza ważne jest 2 lata od daty ich uzgodnienia.

 

KROK 4. Odbiór budowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

 

Jeśli posiadasz uzgodniony w ŻWiK  Sp. z o.o. projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wybrałeś już wykonawcę, który wybuduje Ci przyłącze, złóż w ŻWiK Sp. z o.o., co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem inwestycji wniosek o Zlecenie wykonania usługi odbioru technicznego odcinka wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

 

Wniosek ze zleceniem wykonania usługi możesz złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

 

Wraz ze zleceniem wykonania usługi należy obowiązkowo dostarczyć do ŻWiK Sp. z o.o. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z niezbędnymi załącznikami.

 

ODBIÓR TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO

 

Po dopełnieniu wszelkich formalności w umówionym dniu pracownicy ŻWiK Sp. z o.o. dokonają odbioru technicznego przyłącza wodociągowego. Odbiór techniczny przyłącza polegać będzie na sprawdzeniu przed wcinką do sieci wodociągowej, na otwartym wykopie prawidłowości realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznym, uzgodnioną dokumentacją techniczną oraz sztuką budowlaną.

 

Wykonawca w obecności pracownika ŻWiK Sp. z o.o. wykona próbę szczelności oraz dezynfekcję przyłącza wodociągowego, która jest niezbędna przed wykonaniem wcinki do sieci wodociągowej.

 

Wcinka do sieci wodociągowej (montaż nawiertki lub trójnika) jest wykonywana przez ŻWiK Sp. z o.o.

 

Koszt związany z wcinką oraz montaż wodomierza jest usługą nieodpłatną.

 

W dniu wykonania wcinki pracownicy Spółki płuczą przyłącze, a następnie montują wodomierz główny i dokonują odbioru technicznego przyłącza poprzez podpisanie w dwóch egzemplarzach Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego jak również zawierana jest Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

 

Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego powinien posiadać podpisy: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela Spółki ŻWiK.

 

Po dostarczeniu przez Inwestora powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zostaje podpisane Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego niezbędne do okazania Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

 

Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego.

 

ODBIÓR TECHNICZNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

 

Po dopełnieniu wszelkich formalności w umówionym dniu pracownicy ŻWiK Sp. z o.o. dokonają odbioru technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Odbiór techniczny przyłącza polegać będzie na sprawdzeniu przed wcinką do sieci kanalizacji sanitarnej, na otwartym wykopie prawidłowości realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznym, uzgodnioną dokumentacją techniczną oraz sztuką budowlaną.

 

Po dokonaniu kontroli i pozytywnym odbiorze prawidłowo ułożonego przyłącza pracownicy ŻWiK Sp. z o.o. wykonają wcinkę do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Koszt związany z wcinką jest usługą nieodpłatną.

 

W dniu wykonania wcinki pracownicy Spółki dokonują odbioru technicznego przyłącza poprzez podpisanie w dwóch egzemplarzach Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej jak również zawierana jest Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

 

Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej powinien posiadać podpisy: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela Spółki ŻWiK.

 

Po dostarczeniu przez Inwestora powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zostaje podpisane Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza kanalizacji sanitarnej niezbędne do okazania Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.