Wnioski

 

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. zawiera w przypadku:

  • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
  • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
  • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (umowy te powinny zawierać zgodę Właściciela nieruchomości na podpisanie umowy z ŻWiK Sp. z o.o. przez użytkowników);
  • śmierci dotychczasowego odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
  • zamontowania wodomierzy odliczających w poszczególnych lokalach w budynku wielolokalowym.

 

W celu zawarcia odpowiedniej umowy powinieneś wystąpić do ŻWiK Sp. z o.o. z Wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków możesz złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.