Rozwiązanie umowy

 

Jeśli chcesz rozwiązać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków powinieneś wystąpić do ŻWiK Sp. z o.o. z Wnioskiem o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

 

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków możesz złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

 

W przypadku zbycia nieruchomości do wniosku o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy dołączyć PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy , który będzie podstawą do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków z nowym właścicielem nieruchomości.

 

W przypadku niezłożenia przez nowego Odbiorcę wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. dokona zamknięcia/odcięcia istniejącego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz dokona demontażu wodomierza głównego.