Aktualności

Konkurs PIP

W dniu 17 listopada 2021 roku na spotkaniu zorganizowanym przez Okręgową Inspekcję Pracy w Zielonogórskiej Palmiarni odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pn.: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

 

12 stycznia, 2022

W dniu 17 listopada 2021 roku na spotkaniu zorganizowanym przez Okręgową Inspekcję Pracy w Zielonogórskiej Palmiarni odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pn.: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. W etapie wojewódzkim w kategorii średnich zakładów, tj.: zatrudniających od 50 do 249 pracowników wygrały Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. 

Zdobyta nagroda stanowi wyróżnienie za podjęte przez ŻWiK działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie. Komisja konkursowa oceniła materiał filmowy (zamieszczony na stronie – www.zwik.zagan.pl), który przygotowaliśmy jako ŻWiK oraz prezentację zakładu opisaną w konspekcie z dokładnym opisem naszej działalności.

Informację o wygranej można znaleźć w Radiu Zachód z dnia 27.11.2021 rok,  w Gazecie Lubuskiej z dnia 18.11.2021 rok, oraz w Biuletynie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w numerze 4/2021.

Zdobyta nagroda jest dla przedsiębiorstwa ŻWiK  wielkim wyróżnieniem oraz motywacją do dalszego działania.

 

Spółka ŻWiK istnieje od 2010 roku oraz zarządza następującymi obiektami:

  1. obiekt przy ul. Przyjaciół Żołnierza 21, w którym mieszczą się działy: administracyjny, inwestycyjny, finansowy i techniczny oraz Biuro Obsługi Klienta,
  2. obiekt przy ul. Dworcowej 59, w którym znajduje się Stacja Uzdatniania Wody dostarczająca wodę dla mieszkańców Żagania,
  3. obiekt przy ul. B. Chrobrego 44, w którym znajduje się Oczyszczalnia Ścieków oczyszczająca ścieki dopływające z m. Żagań i gminy wiejskiej,
  4. osiem stacji uzdatniania wody znajdującymi się na terenie gminy wiejskiej i m. Żagań
    tj.: Jelenin, Dzietrzychowice, Marysin, Miodnica, Rudawica, Tomaszowo, Chrobrów, Karliki,
  5. dwie stacje hydroforowe znajdujące się przy ul. Przyjaciół Żołnierza i ul. Nowogródzkiej w Żaganiu,
  6. ok. 252 km sieci wodociągowej, ok. 178 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 30 przepompowni ścieków.

Obszar działalności przedsiębiorstwa obejmuje miasto Żagań oraz gminę Żagań. Codziennie obsługiwanych jest  prawie 32 000 osób. W ŻWiK  za działania polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu, dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków odpowiedzialnych jest prawie 90 pracowników.

 

Celem konkursu było promowanie pożądanych postaw w zakresie praworządności w stosunkach pracy oraz promowanie bezpiecznej i higienicznej pracy.  W codziennej działalności spółki oprócz wykonywania podstawowych zadań liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników, co w przypadku ŻWiK zdecydowało o wygranej.

 

ŻWiK jako przedsiębiorstwo dbając o bezpieczną pracę:

- wyposaża pracowników w środki ochrony indywidualnej, obuwie i odzież roboczą,

- wszyscy pracownicy poddawani są systematycznym szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- na stałe współpracujemy z lekarzem medycyny pracy, wszyscy pracownicy poddawani są systematycznie profilaktycznym badaniom lekarskim,

- w okresach zimowych pracownicy otrzymują posiłki i napoje regeneracyjne w przypadku prowadzenia prac przy usuwaniu skutków nagłych awarii sieci wodno - kanalizacyjnej,

- zapewnia stały dozór osób kierujących nad pracownikami oraz wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych,

- dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy wykorzystuje się  pojazd do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej, a także  czujniki do badania składu powietrza na stanowisku pracy,

- podczas prac w pasie drogowym posiadamy pracowników przeszkolonych do kierowania ruchem,

- w trakcie wykonywania wykopów poniżej 1 m wykorzystujemy hydrauliczny system zabezpieczenia wykopów co znacząco skróciło czas i ułatwiło zabezpieczenie ścian wykopu,

- posiadamy statyw bezpieczeństwa zabezpieczający pracowników pracujących w studzienkach kanalizacyjnych wraz z aparatami oddechowymi oraz środki techniczne służące do szybkiej ewakuacji.

 

Wszystko to pozwala bezpiecznie prowadzić codzienne czynności związane z naszą działalnością oraz usuwać na bieżąco skutki awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych.

W okresie ostatnich trzech lat tj.: 2019 – 2021 oprócz podstawowych działań polegających na ujmowaniu, uzdatnianiu, dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, Spółce udało się zrealizować wiele inwestycji i remontów na obiektach i sieciach wodno-kanalizacyjnych, m.in.:

- budowa sieci wodociągowej PE 125 w ul. Konopnickiej ;

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  w ul. Nadbobrze;

- budowa sieci wodociągowej PE 225 w ul. Sosnowej;

- wymiana sieci wodociągowej w ul. Ratuszowej;

- budowa sieci wodociągowej w ul. Strumykowej;

- budowa sieci wodociągowej w ul. Bema;

- budowa sieci wodociągowej w ul. Dolnej;

- budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Długiej;

- remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej;

- wykonanie sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Żółkiewskiego z ul. Nowogródzką;

- budowa (w trakcie) sieci wodociągowej w Marysinie;

- budowa (w trakcie) sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wiejskiej;

 

Dodatkowo dokonano wymiany infrastruktury podziemnej tj. zasuw, nawiertek, hydrantów oraz wymiany i regulacji włazów na studniach podczas remontów dróg
w ul. Lubuska, ul. Żółkiewskiego, ul. Środkowa, ul. Puławskiego, ul. Jarzębinowa, ul. Prusa, oraz na niektórych odcinkach w miejscowości  Miodnica, Trzebów, Stary Żagań, Łozy, Jelenin.

 

W celu poprawy jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody wykonano szereg modernizacji na stacjach uzdatniania wody w m. Chrobrów, Miodnica, Dzietrzychowice, Tomaszowo, Jelenin, Marysin, Rudawica, Karliki. Modernizacje w tych miejscowościach obejmowały m.in.:

 

MIODNICA:

- wymiana całej instalacji wodociągowej we wnętrz budynku;

- zakup 3 nowych zbiorników filtracyjnych oraz wymiana złoża filtracyjnego;

- montaż zestawu hydroforowego wraz z urządzeniami automatyki i szafy sterującej;

- montaż dmuchawy oraz mieszacza  wodno- powietrznego;

- montaż zestawu alarmowego;

- montaż programu monitorującego prace SUW w dyspozytorni Żagań - SCADA;

- montaż lampy UV;

MARYSIN:

- wymiana zbiorników hydroforowych;

- wymiana złoża filtracyjnego;

- montaż lampy UV;

- montaż nowej instalacji wodociągowej;

- zakup dmuchawy oraz mieszacza wodno-powietrznego;

- montaż zestawu alarmowego;

 

JELENIN:

- montaż lampy UV;

- montaż zestawu hydroforowego wraz z szafą sterowniczą i rozdzielnicą;

- wymiana armatury;

- wykonanie nowej studni głębinowej;

- montaż oświetlenia zewnętrznego;

- montaż zestawu alarmowego;

- montaż programu monitorującego prace SUW w dyspozytorni Żagań - SCADA;

- montaż nowej instalacji wodociągowej w budynku;

- zakup dmuchawy oraz mieszacza wodno- powietrznego;

 

DZIETRZYCHOWICE:

- montaż zestawu hydroforowego wraz z szafą sterowniczą i rozdzielnią;

- montaż lampy UV;

- montaż nowego orurowania stal nierdzewna;

- montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego;

- wymiana złoża filtracyjnego;

- zakup nowej sprężarki oraz mieszacza wodno-powietrznego;

- zakup dmuchawy do zruszania złoża filtracyjnego;

- montaż zestawu alarmowego;

- montaż programu monitorującego prace SUW w dyspozytorni Żagań - SCADA;

 

CHROBRÓW:

- montaż lampy UV;

- montaż zestawu alarmowego;

- wymiana armatury (przepustnice, wodomierze);

 

TOMASZOWO:

- wymiana zbiornika filtracyjnego wraz ze złożem filtracyjnym;

- wymiana aeratora, sprężarki, dmuchawy i armatury tj.: zasuw i przepustnic;

- wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

- montaż zestawu alarmowego;

- montaż programu monitorującego prace SUW w dyspozytorni Żagań - SCADA;

 

RUDAWICA:

- naprawa zbiornika filtracyjnego oraz wymiana złoża filtracyjnego;

- wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego;

- remont studni głębinowej;

- montaż zestawu alarmowego;

- montaż lampy UV;

 

KARLIKI:

- zakup lampy UV;

- montaż zestawu alarmowego;

- zakup zbiorników hydroforowych;

 

Znaczna część tych działań została wykonana „we własnym zakresie” dzięki zaangażowaniu  pracowników Spółki, którzy na co dzień przestrzegają zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.