KOMUNIKAT

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. przypominają, że realizację budowy oraz utrzymania w prawidłowym stanie studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci i odbiorca usług.

17 listopada, 2020

W związku z powyższym odbiorcy usług zobowiązani są do odpowiedniego zabezpieczenia i utrzymania w należytym stanie technicznym wodomierza głównego oraz jego części, tj. w szczególności nakładek służących do dokonywania pomiarów wskazań wodomierza głównego.

Nieprzestrzeganie obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia tych urządzeń i spowodować poważne straty materialne, jak również wpłynąć na rozliczenia dokonywane pomiędzy stronami.

Przypominamy również, że zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), każdy kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego – podlega karze grzywny do 5000 zł.