To jest wersja archiwalna z dnia 14.02.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana treści umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Do pobrania


Regulamin zamówień sektorowych ŻWiK Sp. z o.o. - (pobierz)

Klienci:

  • Wniosek przyłączeniowy - (pobierz)
  • Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  - (pobierz) 

Aktualne Akty prawne

  • Uchwała Nr XXXIX/5/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - (pobierz)
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - (pobierz)
  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków - (pobierz)
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.- (pobierz)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska wsprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia - (pobierz)
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - (pobierz)

Do otworzenia udostępnianych plików PDF niezbędny jest np. program Adobe Acrobat. Można go bezpłatnie pobrać z tej strony.Opublikował: Kacper Procner
Publikacja dnia: 14.02.2011
Podpisał: kacper procner
Dokument z dnia: 15.10.2010
Dokument oglądany razy: 10 565