Zakres działania


 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Żagania z dnia 18 sierpnia 2003 r. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o, odpowiadają za prowadzenie działalność w zakresie:

 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • zbiorowego odprowadzania ścieków,

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

 • działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody
 • działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

Obszarem działalności przedsiębiorstwa objętym niniejszym zezwoleniem jest Gmina Żagań o statusie miejskim.

Wymagania w zakresie jakości usług wodociągowo -kanalizacyjnych:

 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązanie do prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zobowiązane jest w szczególności do zapewnienia wyso-kiej jakości świadczonych usług, niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-rowego odprowadzania ścieków, przestrzegania wymagań ograniczania szko-dliwego oddziaływania na środowisko i utrzymania możliwie niskich kosztów prowadze-nia działalności objętej zezwoleniem.
 2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do realiza-cji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnie-niem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do spełniania wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizyko-chemicznych i organoleptycznych określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.
 4. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia systematycznej kontroli jakości dostarczanej wody.

Na dzień 1 stycznia 2009 r. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu posiadają:

 • 99,5km sieci wodociągowej,
 • 82.5km sieci kanalizacyjnej,
 • 11 studni głębinowych,
 • stacja uzdatniania wody (w tym pięć filtrów pośpiesznych, napowietrzania, system dezynfekcji wody podchlorynem sodu),
 • pompownia I i II stopnia,
 • zbiornik wody czystej, zbiornik popłuczyn, zbiornik wieżowy,
 • stacja hydroforowa – 3 szt.,
 • przepompownia ścieków – 3 szt.
 • oczyszczalnie ściekówOpublikował: Kacper Procner
Publikacja dnia: 14.02.2011
Podpisał: Kacper Procner
Dokument z dnia: 20.12.2009
Dokument oglądany razy: 7 037