Budowa kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Żagań: Budowa kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną
Numer ogłoszenia: 8031 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Chrobrego 44, 68-100 Żagań, woj. lubuskie, tel. 68 368 18 40, faks 68 377 39 75.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zwik.zagan.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Inwestycji jest budowa kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną w rejonie ul. Pstrowskiego i Fabrycznej w Żaganiu. Celem Inwestycji jest odciążenie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej o raz likwidacja istniejących przelewów burzowych. W ramach inwestycji projektuje się wykonać metodą mikrotunelingu kolektor ogólnospławny na odcinku od ronda na pl. Kiliskiego (wpięcie do istniejącej komory kanalizacyjnej w miejsce likwidowanego przelewu burzowego 1200) do istniejącej komory kanalizacyjnej nr 38 zlokalizowanej w ul. Fabrycznej dz. 3917). Kolektor ogólnospławny projektuje się ułożyć z minimalnym spadkiem wynoszącym 1%o. Zagłębienie dna kanału wynosi od 2,7 do 5,4 m p.p.t. Całkowita długość projektowanego kanału 1200 mm wynosi 820 m, w tym: GRP SN 10 000, OD1229 x 27mm - L = 245 m, GRP SN 40 000, OD1280 x 45mm - L = 232,5 m, GRP SN 32 000, OD1280 x 41mm - L = 342,5 m..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 20 % wartości zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych)do upływu terminu składania ofert
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej o wartości minimum 4 500 000 zł brutto metodą mikrotunelingu o średnicy minimum 1000 mm.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują a)co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 1409) posiadającą doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ robót b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2013r., poz. 1409) posiadającą doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ robót przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji metodą mikrotunelingu o średnicy minimum 1000 mm.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 1.Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 3 000 000,00 złotych. 2.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania - warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 3 000 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej o wartości minimum 4 500 000 zł brutto metodą mikrotunelingu o średnicy minimum 1000 mm.;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Inne dokumenty. 1.1. Formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ) 1.2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Złączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 1.3. W przypadku złożenia oferty wspólne: przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. 1.4. W ciągu 3 dni przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą uproszczoną wykonany na podstawie załączonych przedmiarów. 1.5. W ciągu 3 dni przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy do uzgodnienia między stronami
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin gwarancji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy: 1.1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. 1.2.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac, i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 1.3.Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zamiana ta wymaga zgody zamawiającego. Zmiana te nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 1.4.Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku: 1.4.1.wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy), 1.4.2.wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, 1.4.3.konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, 1.4.4.konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub technicznych, 1.4.5.wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp., 1.4.6.wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy, 1.4.7.wystąpienia przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych niezależnego od Wykonawcy, 1.4.8. wystąpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności, 1.4.9.zamawiający dopuszcza zmianę numeru konta, na które zostaną przelane środki z tytułu wynagrodzenia za roboty objęte niniejszą umową. Inicjatorem zmiany może być wykonawca. Zmiana ta nie wpłynie na wynagrodzenie wykonawcy i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia. 1.4.10. przedłużających się postępowań administracyjnych ponad podstawowe terminy określone w prawie w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskania potwierdzenia o braku sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu robót. Inicjatorem zmian określonych w pkt.1.4. może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i może spowodować zmianę terminu wykonania robót. 1.5.Zamawiający dopuszcza zmianę jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii ze względu na zmianę postępu technologicznego (np. wycofanie produktu z rynku) w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych, w sytuacjach nie zawinionych przez Wykonawcę. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 1.6.Zamawiający dopuszcza zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. Zmiana ta nie wpłynie na wynagrodzenie wykonawcy i może spowodować zmianę terminu wykonania prac. Inicjatorem zmiany może być zamawiający lub wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. 1.7.Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem zmiany może być wykonawca. W przypadku podwykonawców na których potencjał powoływał się wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany wskazać innego podwykonawcę, który posiada wymagany w SIWZ potencjał.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zwik.zagan.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 44 68-100 Żagań.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 12:30, miejsce: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 44 68-100 Żagań.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

dokumenty do pobrania

 SIWZ - pobierz

STWiOR - pobierz

projekt umowy - pobierz

załączniki - pobierz

przedmiar robót- pobierz

dokumentacja projektowa:


projekt wykonawczy cz.1 - pobierz

projekt wykonawczy cz.2 - pobierz

projekt budowlany cz.1 - pobierz

projekt budowlany cz.2 - pobierz

dokumenty pomocnicze

dokumentacja geotechniczna - pobierz

Zmiany w ogłoszeniu:

Numer ogłoszenia: 12215 - 2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8031 - 2015 data 20.01.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chrobrego 44, 68-100 Żagań, woj. lubuskie, tel. 68 368 18 40, fax. 68 377 39 75.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 04.02.2015 godzina 12:30, miejsce: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 44 68-100 Żagań..
W ogłoszeniu powinno być: 09.02.2015 godzina 12:30, miejsce: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 44 68-100 Żagań..

Zmiany w SIWZ

tekst SIWZ po zmianie - pobierz

Zmiany w załącznikach 

załączniki po zmianie - pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI  cz. I  -  pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. II  - pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. III - pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. IV - pobierz

załączniki w formie edytowalnej (doc) - pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. V - pobierz

Opublikował: Zbigniew Orłowski
Publikacja dnia: 20.01.2015 12:24
Dokument oglądany razy: 39463
Podlega Ustawie