Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Żagań

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Żagań: Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Żagań
Numer ogłoszenia: 217760 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Chrobrego 44, 68-100 Żagań, woj. lubuskie, tel. 68 368 18 40, faks 68 377 39 75.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.zagan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Żagań.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy (przykanalików) kanalizacji sanitarnej budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie aglomeracji Żagań w miejscowościach: Bożnów, Dziedrzychowice, Żagań - Kolonia Laski, Miodnica, Pożarów, Stary Żagań, Żagań - Moczyń.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla części nr 1; 17.000 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)
dla części nr 2; 18.000 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)
dla części nr 3; 16.500 złotych (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych)
dla części nr 4; 17.500 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych) d
la części nr 5; 15.000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie nie dłuższym niż ostatnie pięć lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy zamówienia, z których każde obejmowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej i/lub przyłączy kanalizacyjnych, w tym co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 500 tyś zł brutto. Jeśli wykonawcy będą wykazywali spełnianie wymaganych warunków przy pomocy dokumentów zawierających wartości przedstawione w walutach obcych, zmawiający będzie przeliczał waluty obce na złote (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej - sanitarnej lub równoważne zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r. - Prawo budowlane z późn. zm., która należy do właściwej izby inżynierów budownictwa.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości minimum: dla części nr 1 - 450.000 zł dla części nr 2 - 500.000 zł dla części nr 3 - 450.000 zł dla części nr 4 - 450.000 zł dla części nr 5 - 400.000 zł W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część - za spełnienie warunku zamawiający uzna wykazanie się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową równą lub większą od sumy kwot określonych dla części, na które składana jest oferta. W przypadku złożenia oferty na dwie lub więcej części zamówienia, gdy posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa nie są wystarczająca aby spełnić warunek udziału dla wszystkich części zamówienia, które obejmuje oferta, zamawiający przyjmie, że dotyczą w pierwszej kolejności części zamówienia o niższym numerze (np. gdy wykonawca złoży ofertę na część nr 2 i nr 3, a posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa nie są wystarczająca, aby spełnić warunek udziału dla obu części, zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dla części nr 2, a w odniesieniu do części nr 3 wykluczy wykonawcę z postepowania. Jeśli wykonawcy będą wykazywali spełnianie wymaganych warunków przy pomocy dokumentów zawierających wartości przedstawione w walutach obcych, zmawiający będzie przeliczał waluty obce na złote (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Dla celów niniejszego postępowania należy wykazać minimum trzy zamówienia obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej lub przyłączy kanalizacyjnych, w tym co najmniej jedno o wartości minimum 500 tyś zł brutto;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców oświadczenie musi być złożone (podpisane) wspólnie przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę).
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców oświadczenie musi być złożone (podpisane) przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną).
3) Dokument potwierdzający posiadanie wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym: a) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: - konieczności wstrzymania robót ze względu na przyczyny leżące po stronie zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez zamawiającego) - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, - działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia - termin realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły, - konieczności wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, - będącym następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., - będącym następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, - zwiększenia ilości lub długości przyłączy do wykonania w stosunku do pierwotnej ilości określonej w zestawieniu nieruchomości objętych zamówieniem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) zmiany sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia w przypadku: - zlecenia wykonania robót zamiennych - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy, Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty. d) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy : - wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, - konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, - w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik.zagan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. ul. B. Chrobrego 44, 68-100 Żagań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego t.j. ZWiK sp. z o.o., w Żaganiu ul. B. Chrobrego 44, pokój nr 108.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez ŻWIK sp. z o.o. w Żaganiu wprowadzonym zarządzeniem Prezesa Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w sprawie zakładowego regulaminu zamówień sektorowych oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Bożnów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje budowę 101 szt. przyłączy o łącznej długości około 2035 m..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Dziedrzychowice.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje budowę 92 szt. przyłączy o łącznej długości około 2081 m..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Żagań - Kolonia Laski.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje budowę 88 szt. przyłączy o łącznej długości około 1527 m..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Miodnica, Pożarów, Stary Żagań.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje budowę 126 przyłączy o łącznej długości około 1065 m, w tym: Miodnica - 71 szt. przyłączy o łącznej długości około 688 m, Pożarów - 30 szt. przyłączy o łącznej długości około 604 m, Stary Żagań - 25 szt. przyłączy o łącznej długości około 370 m..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Żagań - Moczyń.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje budowę 88 szt. przyłączy o łącznej długości około 1399 m..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

załączniki :

SIWZ - pobierz

nr 1 - pobierz

nr 2 - pobierz 

nr 3 - pobierz 

nr 4 - pobierz 

nr 5 - pobierz 

nr 6 - pobierz

nr 7 - pobierz

nr 8 - pobierz

nr 9 - pobierz

nr 10 - pobierz

nr 11 - pobierz

nr 12 - pobierz

nr 13 - pobierz

nr 14 - pobierz

nr 15.1 - pobierz

nr 15.2 - pobierz

nr 15.3 - pobierz

nr 16.1 - pobierz

nr 16.2 - pobierz

nr 16.3 - pobierz

nr 17.1 - pobierz

nr 17.2 - pobierz

nr 17.3 - pobierz

nr 18 - pobierz

nr 19 - pobierz

nr 20 - pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 - pobierz
załączniki w formie edytowalnej format z rozszerzeniem doc zgodne z  Microsoft Office Word 

załącznik nr - pobierz

załącznik nr 2 - pobierz

załącznik nr 3 - pobierz

załącznik nr 4 - pobierz

załącznik nr 5 - pobierz

ogłoszenie o unieważnieniu - pobierz

Opublikował: Zbigniew Orłowski
Publikacja dnia: 06.06.2013 13:31
Dokument oglądany razy: 44886
Podlega Ustawie